תכנון ובנייה – הסדרת חריגות בניה ופגמים משפטיים ותכנוניים בנכסי נדל"ן, טיפול וייצוג משפטי אל מול הרשויות השונות, בכלל זה ועדות מקומיות ומחוזיות לתו"ב, ייצוג בהתנגדויות, הפקעות ופיצויים בגינן, תביעות פיצויים בגין ירידת ערך נכסי המקרקעין, תביעות בגין ליקויי בנייה כתוצאה מאי עמידה במפרטים ובתקנות, הסדרת חריגות בנייה, קבלת אישורים להרחבות מכוח זכויות בנייה הקיימות בתוכנית בניין עיר (תב"ע), שינוי ייעוד, הגדלת זכויות בנייה בהפקדת תוכניות מפורטות ותוכנית בניין מקומית, ייצוג בכלל ההליכים הפליליים המנוהלים בבתי משפט לעניינים מקומיים, ייצוג בכלל הערכאות המשפטיות לרבות הגשת עררים, צווים מנהליים ושיפוטיים, הפסקת עבודות, צווי הריסה, איסור שימוש וכיוצ"ב.