1 דקות קריאה
חוק הפרגולות

חוק "הפרגולות" – בניית פרגולה ללא היתר.
לא אחת פונים למשרדנו בשאלות הבאות:

1. האם ניתן כעת לבנות פרגולה ללא היתרי בנייה?
2. האם מותר לי לבצע "סגירת חורף" לבית העסק ללא קבלת היתר?

שאלות אלו ודומות התעוררו עקב תיקון 101 לחוק התכנון והבנייה, תיקון אשר לא אחת קיבל את הכינוי הידוע – "רפורמת הפרגולות" או "חוק הפרגולות" ואף "רפורמת המרפסות".

על פניו, מדובר בתיקון מבורך (אך שופע בביקורת) המעניק סמכויות נרחבות לוועדות המקומיות לתכנון ובנייה - סמכויות שבעבר הוקנו לוועדות המחוזיות בלבד - וגם דואג לייעל ולקצר את הליכי הרישוי אימתי שמדובר בבנייה פשוטה יחסית (אף אם היא מבנייה קשיחה). לפיכך, התיקון עתיד להקל על הליכי קבלת רישוי (היתרי בנייה) באופן כללי, וכן בא לפתור את הצורך בהוצאת היתר בנייה לפעולות קטנות מסוימות וכן להציב מסגרת זמנים ויעדים קבועה לאישור היתרים אחרים, הטעונים קבלת הליכי רישוי ותכנון.
הלכה למעשה:

בתאריך 1.8.2014 יכנס התיקון לתוקף מעשי והאזרחים כמו גם גורמי התכנון יצטרכו לבצע את ההתאמות הנדרשות בהתאם לאותו תיקון כאמור. ברמה התכנונית משחררת הרפורמה את האזרחים מהצורך לקבלת היתרי בנייה בפעולות מסוימות כגון: הקמת פרגולה (עד לתכסית של 50 מ"ר), הקמת מחסן, שער כניסה, גדרות עד לגובה 1.20 מטר וכדומה והכול בהתאם לתקנות שנקבעו ע"י שר הפנים – בעניינים אלה כלל לא צריך לקבל היתר ומספיק ליידע את הוועדה המקומית בכתב כי ברצונך לבנות פרגולה. לעניין זה יודגש, כי אף שעל פניו החוק מתיר לבנות ללא היתר בנייה, על הבנייה הלכה למעשה להיות תואמת לתוכנית המתאר/תב"ע כללית שחלה על אותו מקום (בכפוף להנחיות השונות שחלות במרחב הבינוי). מעבר לכך, על הבנייה להעשות בכפוף לקבוע בחוק התכנון והבנייה לרבות כל תקנותיו. רוצה לומר, שניתן לבנות ללא היתרים – אך במסגרת קווי הבניין המותרים ובכפוף לאחוזי הבנייה החלים על המגרש הרלוונטי – הפטור מקבלת ההיתר אינו בא להוסיף או לגרוע משאר הוראות הבינוי והתכנון!
מעבר לכך, אף לעניינים פשוטים הטעונים אישור, הטילו חובות שונות על הרשויות לרבות הקצאת זמנים ומועדים קבועים למתן תגובות לבקשות מטעם האזרחים. בעניינים אלה נקבע כי ככל והרשות נמנעת מלהגיב לתושב אזי הבקשה תהפך באופן אוטומטי להיתר בנייה בתוקף. תקנות אלה חלות אף הן על עניינים פשוטים יותר (אך מעט מורכבים יותר מבניית פרגולה) כגון: סגירת מרפסות, בניית חדר וכיוצ"ב).
מעבר לכך, אין שינוי נוסף בחוק התכנון והבנייה ומומלץ להתייעץ עם בעלי מקצוע טרם ביצוע של בנייה בפועל. את הבנייה ללא היתרים יש לבצע בזהירות מרבית תוך בדיקת כל הוראות החוק והתקנות התקפות.